Wejdź w świat Apple Stories

Obejrzyj nasze Apple Stories i zainspiruj się do działania!

Taktowny i wygodny
Wodoodporny i niezawodny
Muzyczny i aktywny
Zorientowany i punktualny
Modny i gustowny

Wejdź w świat
Apple Stories

Taktowny i wygodny
Czuj się swobodnie w każdej sytuacji.
Pożegnaj ograniczenia!
#komfortowy #wkażdejsytuacji #AppleWatchSeries3

Trzymaj rękę na pulsie! Niezależnie od tego, gdzie właśnie jesteś i co właśnie robisz zawsze jesteś na bieżąco – wystarczy jeden ruch nadgarstkiem by sprawdzić przychodzące powiadomienia.

Wejdź w świat
Apple Stories

Obejrzyj nasze Apple Stories i zainspiruj się do działania!

Taktowny i wygodny
Czuj się swobodnie w każdej sytuacji.
Pożegnaj ograniczenia!
#komfortowy #wkażdejsytuacji #AppleWatchSeries3

Trzymaj rękę na pulsie! Niezależnie od tego, gdzie właśnie jesteś i co właśnie robisz zawsze jesteś na bieżąco – wystarczy jeden ruch nadgarstkiem by sprawdzić przychodzące powiadomienia.

Wyróżnij się z Apple Watch

Wybierz kolor paska:
Wybierz kolor koperty

Konkurs dobiegł końca

Mamy to! Rywalizacja była zacięta. Wasza kreatywność przerosła nasze oczekiwania. Najlepszy był Wojtek - zobaczcie sami w jaki sposób wykorzysta swojego nowego Apple Watch Series 3

Konkurs dobiegł końca

Przedstawiamy nowego Władcę Pierścieni. Oto Kasia:

Galeria zwycięskich prac

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Polityka prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu).

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. "reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


ZAMKNIJ
Regulamin Konkursu „Apple Stories”

§ 1. PRZEPISY OGÓLNE

Konkurs jest przeprowadzany pod nazwą „Apple Stories” (dalej określany jako „Konkurs”).

Warunki uczestnictwa w konkursie opisane są w niniejszym regulaminie (dalej określanym jako: „Regulamin”).

Organizatorem Konkursu jest: agencja VACALOCA NOGAL I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Ludwika Solskiego 11, 01-620 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000330842, NIP 5272603399(dalej określany jako: „Organizator”).

Fundatorem nagrody w konkursie jestSAD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, Plac Unii, Budynek A, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011564; NIP 554-023-21-36, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 630 000 zł (dalej określany jako: „Fundator”)

Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wykonaniem uprawnień określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do przeprowadzenia niniejszego Konkursu i obietnicą wyróżnienia w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.applestories.pl oraz portali Facebook i Instagram.

Konkurs trwa od 04.06.2018 do 10.07.2018, przy czym zgłoszenia do Konkursu można przesyłać od 04.06.2018 do 30.06.2018.

Uczestnicy mogą składać reklamacje zgodnie z paragrafem 7 Regulaminu. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.applestories.pl oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby dorosłe, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c. i spełniające wymogi uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (dalej określane jako: „Uczestnik”).

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów lub pracownicyOrganizatoraoraz osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwa lub małżonków oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne.

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów lub pracownicy Fundatora konkursu oraz osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwa lub małżonków oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne.

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy zobowiązani są spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu, a w szczególności:

⁃ zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie,

⁃ złożyć zgłoszenie do Konkursu (dalej określane jako: „Zgłoszenie”) w okresie od 00:00:01 dnia 04.06.2018 do 23:59:59 dnia 30.06.2018 poprzez:

wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego pod adresem: www.applestories.pl,
(formularz zgłoszeniowy zawiera następujące elementy: imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika),

⁃ udzielić wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku utrwalonego na zdjęciach/filmie, w celach związanych z Konkursem – w brzmieniu określonym na formularzu zgłoszenia,

⁃ złożyć oświadczenie potwierdzające, że Uczestnik jest pełnoletni i nie jest jedną z osób wykluczonych z udziału w Konkursie zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu,

⁃ złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do pełnego przestrzegania zasad Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie,

⁃ złożyć oświadczenie, że Uczestnik jest autorem i właścicielem zgłoszonych w Konkursie Zadań Konkursowych, a także związanych z nimi autorskich praw majątkowych i osobistych,

⁃ złożyć oświadczenie potwierdzające, że wizerunek osoby występującej w Zadaniach Konkursowych jest wizerunkiem Uczestnika oraz udzielić zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika prezentowanego w Zadaniach Konkursowych,

⁃ wyrazić zgodę na zamieszczenie Zadań Konkursowych zgłoszonych w Konkursie na stronie internetowej Konkursu www.applestories.pl, na portalach Facebook i Instagram oraz na ich rozpowszechnianie związku z Konkursem,

⁃ wyrazić zgodę na publikację imienia i nazwiska Uczestnika na stronie internetowejwww.applestories.pl oraz na portalach Facebook i Instagram.

Organizator sprawdzi poprawność otrzymanych zgłoszeń. Zgłoszenia niezwierające danych osobowych Uczestnika i wszystkich elementów wymienionych w ust. 4 powyżej nie będą brały udziału w Konkursie.

Zadania Konkursowe mogą zawierać wyłącznie wizerunek Uczestnika. Zadania Konkursowe zawierające wizerunek osoby innej niż Uczestnik nie mogą brać udziału w Konkursie.

Zabrania się składania zgłoszeń, w tym zdjęć, filmów zawierających wulgaryzmy, słowa powszechnie uznawane za obraźliwe, inne opisy uznane za obraźliwe lub takie, które mogą być uznane za naruszające prawo lub dobre maniery, prawa osobiste lub uczucia osób trzecich, a w szczególności treści wulgarne, treści wspierające przemoc lub dyskryminację. Zgłoszenie zawierające treści wskazane powyżej nie będzie brało udziału w Konkursie.

Nieczytelne, niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zgłoszenia są nieważne.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie Konkursowe polega na przygotowaniu pracy kreatywnej (zdjęcie; film; grafika; rysunek) następnie wgranie jej na stronę internetową www.applestories.pl.

Uczestnik musi być jedynym autorem Zadania Konkursowego. Zadanie Konkursowe nie może w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności nie może naruszać ich autorskich praw osobistych i majątkowych oraz wizerunku tych osób. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia w związku z naruszeniem praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca Zadanie Konkursowe zobowiązana jest zrekompensować Organizatorowi wszelkie koszty poniesione w związku z tym z tytułu takich roszeń przez Organizatora oraz zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności, jaka może z tego wynikać.

Każdy z Uczestników może utworzyć/zgłosić dowolną ilość Zadań Konkursowych.

Uczestnik nie może zdobyć więcej niż jedną Nagrodę w Konkursie.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”), powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora wybierze zdobywców Nagród przewidzianych w Konkursie.

Organizator ma prawo odwołać członka Komisji lub powołać jego zastępcę, jeżeli ze względu na okoliczności członek Komisji nie jest w stanie sprawować swojej funkcji.

Do zadań Komisji należy:

⁃ nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

⁃ ocena Zadań Konkursowych,

⁃ wybór zwycięzców Konkursu,

⁃ ogłoszenie wyników Konkursu,

Kryteria wyboru zwycięzców stosowane przez Komisję są następujące: kreatywność, oryginalność, poczucie humoru, estetyka oraz styl wykonania Zadań Konkursowych wykazane przez Uczestnika w Zadaniach Konkursowych.

Wybór Zwycięzców nastąpi do dnia 10.07.2018.

§ 5. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

W Konkursie dla Uczestników przewidziane są następujące nagrody:

i. Jedna Nagroda Główna - postaci Apple Watch Series 3, o wartości: 1599 zł (słownie:tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości: 159,90(słownie: sto pięćdziesiąt dziewić, dziewięćdziesiąt) złotych.

Nagrody zostaną przekazane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Uczestnik wyraża zgodę, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, lecz przeznaczona na zapłatę przez Organizatora podatku należnego z tytułu nagrody w Konkursie.

Przed przekazaniem nagrody zwycięzcy Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego nalicza, pobiera i przekazuje zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu nagrody właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Zwycięzca zobowiązany jest przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązków podatnika.

Zwycięzca nie ma prawa żądać wymiany nagrody na inną nagrodę lub jej ekwiwalent pieniężny, nie ma prawa do przeniesienia roszczenia do odbioru nagrody na osobę trzecią.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 10.07.2018 r. na stronie internetowej www.applestories.pl oraz portalach Facebook i/lub Instagram.

Najpóźniej w dniu 10.07.2018 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody przez Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie w wiadomości e-mail adresu, na który zostaną przesłane nagrody, w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Organizatora powiadomienia o przyznaniu nagrody w Konkursie.

Warunkiem koniecznym do uzyskania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę Konkursu adresu korespondencyjnego i wyrażenie zgody na jego przetwarzanie w celu przeprowadzenia Konkursu.

Nagrody zostaną wysłane do dnia 20.07.2018 za pośrednictwem Poczty Polskiej i/lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez zwycięzców Konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

Nagrody, które nie zostaną wręczone z przyczyn niezależnych od Organizatora pozostają do jego dyspozycji.

Przy wręczaniu Nagród Uczestnicy zobowiązani są potwierdzić odbiór Nagrody w Konkursie na piśmie na dokumencie osoby dostarczającej/wydającej Nagrodę.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ NAGRADZANYCH ZADAŃ

Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Fundator nabywa prawo własności do nagrodzonego Zadania Konkursu wraz z przekazaniem nagrody.

Niniejsze postanowienie stosuje się również do autorskich praw majątkowych. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zadań Konkursowych przechodzą na Fundatora z chwilą przekazania nagród. Uczestnicy Konkursu, których Zadania Konkursowe zostały nagrodzone, nie mają prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przeniesienia własności Zadań Konkursowych i związanych z nimi praw autorskich, poza zdobytymi nagrodami.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych związanych z nagrodzonymi Zadaniami Konkursowymi obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017, poz. 880), tj. :

⁃ w odniesieniu do rejestrowania i powielania utworów - generowanie kopii utworów z wykorzystaniem określonej techniki, w tym drukowanie, usługi reprograficzne, magnetyczne i cyfrowe,

⁃ w odniesieniu do obrotu oryginału lub kopii, na których utwory zostały zapisane -wprowadzanie do obrotu, wynajem lub dzierżawa oryginału lub kopii,

⁃ w odniesieniu do upowszechniania utworów w inny sposób niż opisany powyżej - eksponowanie, wyświetlanie, reprodukowanie i nadawanie oraz reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

Ponadto Fundator zastrzega sobie prawo do upowszechniania Zadań Konkursowych bez podania imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika, prawo do wykorzystania i upowszechniania realizacji Zadań Konkursowych (prawo do korzystania z zależnych od niego praw autorskich), prawo do zmiany i dołączenia do nich innych prac.

Ponadto Uczestnik udziela Fundatorowi pozwolenia na upowszechnianie wizerunku/wizerunków Uczestnika w sposób nienaruszający jego praw osobistych, w szczególności w celach wskazanych powyżej.

§7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGOWszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnik powinien zgłosić pisemnie na adres siedziby organiatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs@applestories.pl.

Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Konkursu począwszy od dnia, w którym Konkurs zostanie przeprowadzony (tj. od dnia 04.06.2018) do dnia 20.07.2018r. (decyduje data stempla pocztowego).

Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację, numer telefonu i adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z osobą składającą reklamację oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji i przesłanie Uczestnikowi zawiadomienia o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, jednak nie później niż do 14.08.2018.

Rozpatrując reklamację, Organizator postępuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym przed sądami cywilnymi.

§ 8. DANE OSOBOWE

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

SAD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, Plac Unii, Budynek A, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011564; NIP 554-023-21-36, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 630 000 złjest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika i laureata Konkursu.

Danymi osobowymi Uczestników, które są przetwarzane w Konkursie są imię i nazwisko, adres e-mail oraz wizerunek Uczestnika przedstawiony w ramach Zadania Konkursowego, a przypadku laureatów Konkursu dodatkowo adres korespondencyjny podany przez Uczestnika do wysyłki Nagrody.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w brzmieniu określonym na formularzu zgłoszeniowym, a w przypadku laureata Konkursu – laureat wyraża dodatkową zgodę na przetwarzanie podanego przez siebie adresu do korespondencji - w brzmieniu podanym przez Organizatora w wiadomości email z informacją o prawie do Nagrody.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym dane Uczestników, którzy są laureatami Konkursu – przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych w związku z rozliczaniem Nagród w Konkursie.

Udział w Konkursie i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednakże podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, niezbędne do rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagród w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem, jak również na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie email na adres konkurs@applestories.pl.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi Konkursu i podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (art. 31) oraz przepisami RODO (art. 28).§ 9. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KOŻYSTANIEM Z INTERNETU

Uczestnik musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne, aby móc współpracować z systemem informatycznym wykorzystywanym przez Organizatora oraz do prawidłowego korzystania z usług:

⁃ mieć do dyspozycji komputer lub inne kompatybilne urządzenie;

⁃ mieć dostęp do Internetu;

⁃ posiadać konto e-mail;

⁃ mieć dostęp do stron www — przeglądarki www muszą być odpowiednio skonfigurowane.

Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych określonych w ust. 1 powyżej (w szczególności nieprawidłowa konfiguracja komputera lub oprogramowania) może prowadzić do niemożności korzystania z tych usług, za co organizator nie odpowiada.

Korzystanie przez Uczestnika z usług świadczonych zgodnie z Regulaminem nie wiąże się ze szczególnym zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tym, że usługi te są powszechnie dostępne w publicznej sieci teleinformatycznej.

§10. PRZEPISY KOŃCOWE

Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, przesyłając deklarację o rezygnacji na adres: konkurs@applestories.pl

Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, Uczestnik może komunikować się z Organizatorem drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: konkurs@applestories.pl.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471). Konkurs stanowi publiczną obietnicę w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą rozwiązywane przez właściwy sąd cywilny.


ZAMKNIJ
Regulamin Konkursu „Władcy pierścieni”

§ 1. PRZEPISY OGÓLNE

Konkurs jest przeprowadzany pod nazwą „Władcy pierścieni” (dalej określany jako „Konkurs”). Warunki uczestnictwa w konkursie opisane są w niniejszym regulaminie (dalej określanym jako: „Regulamin”).

Organizatorem Konkursu jest: agencja VACALOCA NOGAL I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Ludwika Solskiego 11, 01-620 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000330842, NIP 5272603399 (dalej określany jako: „Organizator”).

Fundatorem nagrody w konkursie jestSAD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, Plac Unii, Budynek A, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011564; NIP 554-023-21-36, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 630 000 zł (dalej określany jako: „Fundator”)

Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wykonaniem uprawnień określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do przeprowadzenia niniejszego Konkursu i obietnicą wyróżnienia w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.applestories.pl oraz portali Facebook i Instagram.

Konkurs trwa od 04.06.2018 do 10.07.2018, przy czym zgłoszenia do Konkursu można przesyłać od 04.06.2018 do 30.06.2018.

Uczestnicy mogą składać reklamacje zgodnie z paragrafem 7 Regulaminu. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.applestories.pl oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby dorosłe, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c. i spełniające wymogi uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (dalej określane jako: „Uczestnik”).

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów lub pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwa lub małżonków oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne.

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów lub pracownicy Fundatora konkursu oraz osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwa lub małżonków oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne.

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy zobowiązani są spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu, a w szczególności:

⁃ zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie,

⁃ złożyć zgłoszenie do Konkursu (dalej określane jako: „Zgłoszenie”) w okresie od 00:00:01 dnia 01.06.2018 do 23:59:59 dnia 30.06.2018 poprzez:

wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego pod adresem: www.applestories.pl,
(formularz zgłoszeniowy zawiera następujące elementy: imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika),

⁃ udzielić wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z Konkursem – w brzmieniu określonym na formularzu zgłoszenia,

⁃ złożyć oświadczenie potwierdzające, że Uczestnik jest pełnoletni i nie jest jedną z osób wykluczonych z udziału w Konkursie zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu,

⁃ złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do pełnego przestrzegania zasad Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie,

⁃ złożyć oświadczenie, że Uczestnik jest autorem i właścicielem zgłoszonych w Konkursie Zadań Konkursowych, a także związanych z nimi autorskich praw majątkowych i osobistych,

⁃ wyrazić zgodę na zamieszczenie Zadań Konkursowych zgłoszonych w Konkursie na stronie internetowej Konkursu www.applestories.pl, na portalach Facebook i Instagram oraz na ich rozpowszechnianie w związku z Konkursem,

⁃ wyrazić zgodę na publikację imienia i nazwiska Uczestnika na stronie internetowejwww.applestories.pl oraz portalach Facebook i Instagram.

Organizator sprawdzi poprawność otrzymanych zgłoszeń. Zgłoszenia niezwierające danych osobowych Uczestnika i wszystkich elementów wymienionych w ust. 4 powyżej nie będą brały udziału w Konkursie.

Zabrania się składania zgłoszeń, zawierających wulgaryzmy, słowa powszechnie uznawane za obraźliwe, inne opisy uznane za obraźliwe lub takie, które mogą być uznane za naruszające prawo lub dobre maniery, prawa osobiste lub uczucia osób trzecich, a w szczególności treści wulgarne, treści wspierające przemoc lub dyskryminację. Zgłoszenie zawierające treści wskazane powyżej nie będzie brało udziału w Konkursie.

Nieczytelne, niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zgłoszenia są nieważne.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie Konkursowe polega na:

⁃ wykonaniu zrzutu ekranu z aplikacji „Aktywność”

⁃ wgranie go na stronę internetową www.applestories.pl/wladcypierscieni wraz z kreatywnym komentarzem opisującym jak doszło do osiągnięcia wyniku.

Uczestnik musi być jedynym autorem Zadania Konkursowego. Zadanie Konkursowe nie może w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności nie może naruszać ich autorskich praw osobistych i majątkowych. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia w związku z naruszeniem praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca Zadanie Konkursowe zobowiązana jest zrekompensować Organizatorowi wszelkie koszty poniesione w związku z tym z tytułu takich roszeń przez Organizatora oraz zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności, jaka może z tego wynikać.

Każdy z Uczestników może utworzyć/zgłosić dowolną ilość Zadań Konkursowych.

Uczestnik nie może zdobyć więcej niż jedną Nagrodę w Konkursie.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”), powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora wybierze zdobywców Nagród przewidzianych w Konkursie.

Organizator ma prawo odwołać członka Komisji lub powołać jego zastępcę, jeżeli ze względu na okoliczności członek Komisji nie jest w stanie sprawować swojej funkcji.

Do zadań Komisji należy:

⁃ nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

⁃ ocena Zadań Konkursowych,

⁃ wybór zwycięzców Konkursu,

⁃ ogłoszenie wyników Konkursu,

Kryteria wyboru zwycięzców stosowane przez Komisję są następujące: kreatywność, oryginalność, poczucie humoru, estetyka oraz styl wykonania Zadań Konkursowych wykazane przez Uczestnika w Zadaniach Konkursowych.

Wybór Zwycięzców nastąpi do dnia 10.07.2018.

§ 5. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

W Konkursie dla Uczestników przewidziane są następujące nagrody:

i. Jedna Nagroda Główna - postaci Apple Watch Series 3, o wartości: 1599zł (słownie:tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto z dodatkową nagrodą pieniężną stanowiącą należną kwotę podatku.

Nagrody zostaną przekazane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Uczestnik wyraża zgodę, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, lecz przeznaczona na zapłatę przez Organizatora podatku należnego z tytułu nagrody w Konkursie.

Przed przekazaniem nagrody zwycięzcy Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego nalicza, pobiera i przekazuje zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu nagrody właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Zwycięzca zobowiązany jest przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązków podatnika.

Zwycięzca nie ma prawa żądać wymiany nagrody na inną nagrodę lub jej ekwiwalent pieniężny, nie ma prawa do przeniesienia roszczenia do odbioru nagrody na osobę trzecią.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 10.07.2018 r. na stronie internetowej www.applestories.pl oraz portalach Facebook i/lub Instagram.

Najpóźniej w dniu 10.07.2018 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody przez Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie w wiadomości e-mail adresu, na który zostaną przesłane nagrody, w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Organizatora powiadomienia o przyznaniu nagrody w Konkursie.

Warunkiem koniecznym do uzyskania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę Konkursu adresu korespondencyjnego i wyrażenie zgody na jego przetwarzanie w celu przeprowadzenia Konkursu.

Nagrody zostaną wysłane do dnia 20.07.2018 za pośrednictwem Poczty Polskiej i/lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez zwycięzców Konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

Nagrody, które nie zostaną wręczone z przyczyn niezależnych od Organizatora pozostają do jego dyspozycji.

Przy wręczaniu Nagród Uczestnicy zobowiązani są potwierdzić odbiór Nagrody w Konkursie na piśmie na dokumencie osoby dostarczającej/wydającej Nagrodę.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ NAGRADZANYCH ZADAŃ

Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Fundator nabywa prawo własności do nagrodzonego Zadania Konkursu wraz z przekazaniem nagrody.

Niniejsze postanowienie stosuje się również do autorskich praw majątkowych. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zadań Konkursowych przechodzą na Fundatora z chwilą przekazania nagród. Uczestnicy Konkursu, których Zadania Konkursowe zostały nagrodzone, nie mają prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przeniesienia własności Zadań Konkursowych i związanych z nimi praw autorskich, poza zdobytymi nagrodami.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych związanych z nagrodzonymi Zadaniami Konkursowymi obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017, poz. 880), tj. :

⁃ w odniesieniu do rejestrowania i powielania utworów - generowanie kopii utworów z wykorzystaniem określonej techniki, w tym drukowanie, usługi reprograficzne, magnetyczne i cyfrowe,

⁃ w odniesieniu do obrotu oryginału lub kopii, na których utwory zostały zapisane -wprowadzanie do obrotu, wynajem lub dzierżawa oryginału lub kopii,

⁃ w odniesieniu do upowszechniania utworów w inny sposób niż opisany powyżej - eksponowanie, wyświetlanie, reprodukowanie i nadawanie oraz reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

Ponadto Fundator zastrzega sobie prawo do upowszechniania Zadań Konkursowych bez podania imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika, prawo do wykorzystania i upowszechniania realizacji Zadań Konkursowych (prawo do korzystania z zależnych od niego praw autorskich), prawo do zmiany i dołączenia do nich innych prac.

§7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGOWszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnik powinien zgłosić pisemnie na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs@applestories.pl.

Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Konkursu począwszy od dnia, w którym Konkurs zostanie przeprowadzony (tj. od dnia 04.06.2018) do dnia 20.07.2018r. (decyduje data stempla pocztowego).

Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację, numer telefonu i adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z osobą składającą reklamację oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji i przesłanie Uczestnikowi zawiadomienia o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, jednak nie później niż do 14.08.2018.

Rozpatrując reklamację, Organizator postępuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym przed sądami cywilnymi.

§ 8. DANE OSOBOWE

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

SAD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, Plac Unii, Budynek A, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011564; NIP 554-023-21-36, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 630 000 złjest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika i laureata Konkursu.

Danymi osobowymi Uczestników, które są przetwarzane w Konkursie są imię i nazwisko, adres e-mail, a przypadku laureatów Konkursu dodatkowo adres korespondencyjny podany przez Uczestnika do wysyłki Nagrody.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w brzmieniu określonym na formularzu zgłoszeniowym, a w przypadku laureata Konkursu – laureat wyraża dodatkową zgodę na przetwarzanie podanego przez siebie adresu do korespondencji - w brzmieniu podanym przez Organizatora w wiadomości email z informacją o prawie do Nagrody.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym dane Uczestników, którzy są laureatami Konkursu – przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych w związku z rozliczaniem Nagród w Konkursie.

Udział w Konkursie i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednakże podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, niezbędne do rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagród w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem, jak również na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie email na adres konkurs@applestories.pl.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi Konkursu i podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (art. 31) oraz przepisami RODO (art. 28).

§ 9. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KOŻYSTANIEM Z INTERNETU

Uczestnik musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne, aby móc współpracować z systemem informatycznym wykorzystywanym przez Organizatora oraz do prawidłowego korzystania z usług:

⁃ mieć do dyspozycji komputer lub inne kompatybilne urządzenie;

⁃ mieć do dyspozycji urządzenie Apple Watch oraz aplikację „Aktywność”

⁃ mieć dostęp do Internetu;

⁃ posiadać konto e-mail;

⁃ mieć dostęp do stron www — przeglądarki www muszą być odpowiednio skonfigurowane.

Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych określonych w ust. 1 powyżej (w szczególności nieprawidłowa konfiguracja komputera lub oprogramowania) może prowadzić do niemożności korzystania z tych usług, za co organizator nie odpowiada.

Korzystanie przez Uczestnika z usług świadczonych zgodnie z Regulaminem nie wiąże się ze szczególnym zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tym, że usługi te są powszechnie dostępne w publicznej sieci teleinformatycznej.

§10. PRZEPISY KOŃCOWE

Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, przesyłając deklarację o rezygnacji na adres email: konkurs@applestories.pl

Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, Uczestnik może komunikować się z Organizatorem drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: konkurs@applestories.pl.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471). Konkurs stanowi publiczną obietnicę w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą rozwiązywane przez właściwy sąd cywilny.


ZAMKNIJ
Polityka prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu).

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. "reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


ZAMKNIJ
Regulamin Konkursu „Apple Stories”

§ 1. PRZEPISY OGÓLNE

Konkurs jest przeprowadzany pod nazwą „Apple Stories” (dalej określany jako „Konkurs”).

Warunki uczestnictwa w konkursie opisane są w niniejszym regulaminie (dalej określanym jako: „Regulamin”).

Organizatorem Konkursu jest: agencja VACALOCA NOGAL I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Ludwika Solskiego 11, 01-620 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000330842, NIP 5272603399(dalej określany jako: „Organizator”).

Fundatorem nagrody w konkursie jestSAD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, Plac Unii, Budynek A, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011564; NIP 554-023-21-36, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 630 000 zł (dalej określany jako: „Fundator”)

Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wykonaniem uprawnień określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do przeprowadzenia niniejszego Konkursu i obietnicą wyróżnienia w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.applestories.pl oraz portali Facebook i Instagram.

Konkurs trwa od 04.06.2018 do 10.07.2018, przy czym zgłoszenia do Konkursu można przesyłać od 04.06.2018 do 30.06.2018.

Uczestnicy mogą składać reklamacje zgodnie z paragrafem 7 Regulaminu. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.applestories.pl oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby dorosłe, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c. i spełniające wymogi uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (dalej określane jako: „Uczestnik”).

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów lub pracownicyOrganizatoraoraz osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwa lub małżonków oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne.

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów lub pracownicy Fundatora konkursu oraz osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwa lub małżonków oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne.

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy zobowiązani są spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu, a w szczególności:

⁃ zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie,

⁃ złożyć zgłoszenie do Konkursu (dalej określane jako: „Zgłoszenie”) w okresie od 00:00:01 dnia 04.06.2018 do 23:59:59 dnia 30.06.2018 poprzez:

wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego pod adresem: www.applestories.pl,
(formularz zgłoszeniowy zawiera następujące elementy: imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika),

⁃ udzielić wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku utrwalonego na zdjęciach/filmie, w celach związanych z Konkursem – w brzmieniu określonym na formularzu zgłoszenia,

⁃ złożyć oświadczenie potwierdzające, że Uczestnik jest pełnoletni i nie jest jedną z osób wykluczonych z udziału w Konkursie zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu,

⁃ złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do pełnego przestrzegania zasad Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie,

⁃ złożyć oświadczenie, że Uczestnik jest autorem i właścicielem zgłoszonych w Konkursie Zadań Konkursowych, a także związanych z nimi autorskich praw majątkowych i osobistych,

⁃ złożyć oświadczenie potwierdzające, że wizerunek osoby występującej w Zadaniach Konkursowych jest wizerunkiem Uczestnika oraz udzielić zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika prezentowanego w Zadaniach Konkursowych,

⁃ wyrazić zgodę na zamieszczenie Zadań Konkursowych zgłoszonych w Konkursie na stronie internetowej Konkursu www.applestories.pl, na portalach Facebook i Instagram oraz na ich rozpowszechnianie związku z Konkursem,

⁃ wyrazić zgodę na publikację imienia i nazwiska Uczestnika na stronie internetowejwww.applestories.pl oraz na portalach Facebook i Instagram.

Organizator sprawdzi poprawność otrzymanych zgłoszeń. Zgłoszenia niezwierające danych osobowych Uczestnika i wszystkich elementów wymienionych w ust. 4 powyżej nie będą brały udziału w Konkursie.

Zadania Konkursowe mogą zawierać wyłącznie wizerunek Uczestnika. Zadania Konkursowe zawierające wizerunek osoby innej niż Uczestnik nie mogą brać udziału w Konkursie.

Zabrania się składania zgłoszeń, w tym zdjęć, filmów zawierających wulgaryzmy, słowa powszechnie uznawane za obraźliwe, inne opisy uznane za obraźliwe lub takie, które mogą być uznane za naruszające prawo lub dobre maniery, prawa osobiste lub uczucia osób trzecich, a w szczególności treści wulgarne, treści wspierające przemoc lub dyskryminację. Zgłoszenie zawierające treści wskazane powyżej nie będzie brało udziału w Konkursie.

Nieczytelne, niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zgłoszenia są nieważne.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie Konkursowe polega na przygotowaniu pracy kreatywnej (zdjęcie; film; grafika; rysunek) następnie wgranie jej na stronę internetową www.applestories.pl.

Uczestnik musi być jedynym autorem Zadania Konkursowego. Zadanie Konkursowe nie może w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności nie może naruszać ich autorskich praw osobistych i majątkowych oraz wizerunku tych osób. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia w związku z naruszeniem praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca Zadanie Konkursowe zobowiązana jest zrekompensować Organizatorowi wszelkie koszty poniesione w związku z tym z tytułu takich roszeń przez Organizatora oraz zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności, jaka może z tego wynikać.

Każdy z Uczestników może utworzyć/zgłosić dowolną ilość Zadań Konkursowych.

Uczestnik nie może zdobyć więcej niż jedną Nagrodę w Konkursie.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”), powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora wybierze zdobywców Nagród przewidzianych w Konkursie.

Organizator ma prawo odwołać członka Komisji lub powołać jego zastępcę, jeżeli ze względu na okoliczności członek Komisji nie jest w stanie sprawować swojej funkcji.

Do zadań Komisji należy:

⁃ nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

⁃ ocena Zadań Konkursowych,

⁃ wybór zwycięzców Konkursu,

⁃ ogłoszenie wyników Konkursu,

Kryteria wyboru zwycięzców stosowane przez Komisję są następujące: kreatywność, oryginalność, poczucie humoru, estetyka oraz styl wykonania Zadań Konkursowych wykazane przez Uczestnika w Zadaniach Konkursowych.

Wybór Zwycięzców nastąpi do dnia 10.07.2018.

§ 5. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

W Konkursie dla Uczestników przewidziane są następujące nagrody:

i. Jedna Nagroda Główna - postaci Apple Watch Series 3, o wartości: 1599 zł (słownie:tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości: 159,90(słownie: sto pięćdziesiąt dziewić, dziewięćdziesiąt) złotych.

Nagrody zostaną przekazane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Uczestnik wyraża zgodę, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, lecz przeznaczona na zapłatę przez Organizatora podatku należnego z tytułu nagrody w Konkursie.

Przed przekazaniem nagrody zwycięzcy Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego nalicza, pobiera i przekazuje zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu nagrody właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Zwycięzca zobowiązany jest przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązków podatnika.

Zwycięzca nie ma prawa żądać wymiany nagrody na inną nagrodę lub jej ekwiwalent pieniężny, nie ma prawa do przeniesienia roszczenia do odbioru nagrody na osobę trzecią.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 10.07.2018 r. na stronie internetowej www.applestories.pl oraz portalach Facebook i/lub Instagram.

Najpóźniej w dniu 10.07.2018 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody przez Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie w wiadomości e-mail adresu, na który zostaną przesłane nagrody, w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Organizatora powiadomienia o przyznaniu nagrody w Konkursie.

Warunkiem koniecznym do uzyskania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę Konkursu adresu korespondencyjnego i wyrażenie zgody na jego przetwarzanie w celu przeprowadzenia Konkursu.

Nagrody zostaną wysłane do dnia 20.07.2018 za pośrednictwem Poczty Polskiej i/lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez zwycięzców Konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

Nagrody, które nie zostaną wręczone z przyczyn niezależnych od Organizatora pozostają do jego dyspozycji.

Przy wręczaniu Nagród Uczestnicy zobowiązani są potwierdzić odbiór Nagrody w Konkursie na piśmie na dokumencie osoby dostarczającej/wydającej Nagrodę.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ NAGRADZANYCH ZADAŃ

Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Fundator nabywa prawo własności do nagrodzonego Zadania Konkursu wraz z przekazaniem nagrody.

Niniejsze postanowienie stosuje się również do autorskich praw majątkowych. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zadań Konkursowych przechodzą na Fundatora z chwilą przekazania nagród. Uczestnicy Konkursu, których Zadania Konkursowe zostały nagrodzone, nie mają prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przeniesienia własności Zadań Konkursowych i związanych z nimi praw autorskich, poza zdobytymi nagrodami.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych związanych z nagrodzonymi Zadaniami Konkursowymi obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017, poz. 880), tj. :

⁃ w odniesieniu do rejestrowania i powielania utworów - generowanie kopii utworów z wykorzystaniem określonej techniki, w tym drukowanie, usługi reprograficzne, magnetyczne i cyfrowe,

⁃ w odniesieniu do obrotu oryginału lub kopii, na których utwory zostały zapisane -wprowadzanie do obrotu, wynajem lub dzierżawa oryginału lub kopii,

⁃ w odniesieniu do upowszechniania utworów w inny sposób niż opisany powyżej - eksponowanie, wyświetlanie, reprodukowanie i nadawanie oraz reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

Ponadto Fundator zastrzega sobie prawo do upowszechniania Zadań Konkursowych bez podania imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika, prawo do wykorzystania i upowszechniania realizacji Zadań Konkursowych (prawo do korzystania z zależnych od niego praw autorskich), prawo do zmiany i dołączenia do nich innych prac.

Ponadto Uczestnik udziela Fundatorowi pozwolenia na upowszechnianie wizerunku/wizerunków Uczestnika w sposób nienaruszający jego praw osobistych, w szczególności w celach wskazanych powyżej.

§7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGOWszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnik powinien zgłosić pisemnie na adres siedziby organiatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs@applestories.pl.

Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Konkursu począwszy od dnia, w którym Konkurs zostanie przeprowadzony (tj. od dnia 04.06.2018) do dnia 20.07.2018r. (decyduje data stempla pocztowego).

Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację, numer telefonu i adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z osobą składającą reklamację oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji i przesłanie Uczestnikowi zawiadomienia o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, jednak nie później niż do 14.08.2018.

Rozpatrując reklamację, Organizator postępuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym przed sądami cywilnymi.

§ 8. DANE OSOBOWE

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

SAD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, Plac Unii, Budynek A, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011564; NIP 554-023-21-36, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 630 000 złjest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika i laureata Konkursu.

Danymi osobowymi Uczestników, które są przetwarzane w Konkursie są imię i nazwisko, adres e-mail oraz wizerunek Uczestnika przedstawiony w ramach Zadania Konkursowego, a przypadku laureatów Konkursu dodatkowo adres korespondencyjny podany przez Uczestnika do wysyłki Nagrody.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w brzmieniu określonym na formularzu zgłoszeniowym, a w przypadku laureata Konkursu – laureat wyraża dodatkową zgodę na przetwarzanie podanego przez siebie adresu do korespondencji - w brzmieniu podanym przez Organizatora w wiadomości email z informacją o prawie do Nagrody.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym dane Uczestników, którzy są laureatami Konkursu – przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych w związku z rozliczaniem Nagród w Konkursie.

Udział w Konkursie i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednakże podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, niezbędne do rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagród w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem, jak również na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie email na adres konkurs@applestories.pl.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi Konkursu i podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (art. 31) oraz przepisami RODO (art. 28).§ 9. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KOŻYSTANIEM Z INTERNETU

Uczestnik musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne, aby móc współpracować z systemem informatycznym wykorzystywanym przez Organizatora oraz do prawidłowego korzystania z usług:

⁃ mieć do dyspozycji komputer lub inne kompatybilne urządzenie;

⁃ mieć dostęp do Internetu;

⁃ posiadać konto e-mail;

⁃ mieć dostęp do stron www — przeglądarki www muszą być odpowiednio skonfigurowane.

Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych określonych w ust. 1 powyżej (w szczególności nieprawidłowa konfiguracja komputera lub oprogramowania) może prowadzić do niemożności korzystania z tych usług, za co organizator nie odpowiada.

Korzystanie przez Uczestnika z usług świadczonych zgodnie z Regulaminem nie wiąże się ze szczególnym zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tym, że usługi te są powszechnie dostępne w publicznej sieci teleinformatycznej.

§10. PRZEPISY KOŃCOWE

Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, przesyłając deklarację o rezygnacji na adres: konkurs@applestories.pl

Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, Uczestnik może komunikować się z Organizatorem drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: konkurs@applestories.pl.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471). Konkurs stanowi publiczną obietnicę w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą rozwiązywane przez właściwy sąd cywilny.


ZAMKNIJ
Regulamin Konkursu „Władcy pierścieni”

§ 1. PRZEPISY OGÓLNE

Konkurs jest przeprowadzany pod nazwą „Władcy pierścieni” (dalej określany jako „Konkurs”). Warunki uczestnictwa w konkursie opisane są w niniejszym regulaminie (dalej określanym jako: „Regulamin”).

Organizatorem Konkursu jest: agencja VACALOCA NOGAL I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Ludwika Solskiego 11, 01-620 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000330842, NIP 5272603399 (dalej określany jako: „Organizator”).

Fundatorem nagrody w konkursie jestSAD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, Plac Unii, Budynek A, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011564; NIP 554-023-21-36, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 630 000 zł (dalej określany jako: „Fundator”)

Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wykonaniem uprawnień określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do przeprowadzenia niniejszego Konkursu i obietnicą wyróżnienia w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.applestories.pl oraz portali Facebook i Instagram.

Konkurs trwa od 04.06.2018 do 10.07.2018, przy czym zgłoszenia do Konkursu można przesyłać od 04.06.2018 do 30.06.2018.

Uczestnicy mogą składać reklamacje zgodnie z paragrafem 7 Regulaminu. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.applestories.pl oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby dorosłe, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c. i spełniające wymogi uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (dalej określane jako: „Uczestnik”).

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów lub pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwa lub małżonków oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne.

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów lub pracownicy Fundatora konkursu oraz osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwa lub małżonków oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne.

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy zobowiązani są spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu, a w szczególności:

⁃ zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie,

⁃ złożyć zgłoszenie do Konkursu (dalej określane jako: „Zgłoszenie”) w okresie od 00:00:01 dnia 01.06.2018 do 23:59:59 dnia 30.06.2018 poprzez:

wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego pod adresem: www.applestories.pl,
(formularz zgłoszeniowy zawiera następujące elementy: imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika),

⁃ udzielić wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z Konkursem – w brzmieniu określonym na formularzu zgłoszenia,

⁃ złożyć oświadczenie potwierdzające, że Uczestnik jest pełnoletni i nie jest jedną z osób wykluczonych z udziału w Konkursie zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu,

⁃ złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do pełnego przestrzegania zasad Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie,

⁃ złożyć oświadczenie, że Uczestnik jest autorem i właścicielem zgłoszonych w Konkursie Zadań Konkursowych, a także związanych z nimi autorskich praw majątkowych i osobistych,

⁃ wyrazić zgodę na zamieszczenie Zadań Konkursowych zgłoszonych w Konkursie na stronie internetowej Konkursu www.applestories.pl, na portalach Facebook i Instagram oraz na ich rozpowszechnianie w związku z Konkursem,

⁃ wyrazić zgodę na publikację imienia i nazwiska Uczestnika na stronie internetowejwww.applestories.pl oraz portalach Facebook i Instagram.

Organizator sprawdzi poprawność otrzymanych zgłoszeń. Zgłoszenia niezwierające danych osobowych Uczestnika i wszystkich elementów wymienionych w ust. 4 powyżej nie będą brały udziału w Konkursie.

Zabrania się składania zgłoszeń, zawierających wulgaryzmy, słowa powszechnie uznawane za obraźliwe, inne opisy uznane za obraźliwe lub takie, które mogą być uznane za naruszające prawo lub dobre maniery, prawa osobiste lub uczucia osób trzecich, a w szczególności treści wulgarne, treści wspierające przemoc lub dyskryminację. Zgłoszenie zawierające treści wskazane powyżej nie będzie brało udziału w Konkursie.

Nieczytelne, niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zgłoszenia są nieważne.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie Konkursowe polega na:

⁃ wykonaniu zrzutu ekranu z aplikacji „Aktywność”

⁃ wgranie go na stronę internetową www.applestories.pl/wladcypierscieni wraz z kreatywnym komentarzem opisującym jak doszło do osiągnięcia wyniku.

Uczestnik musi być jedynym autorem Zadania Konkursowego. Zadanie Konkursowe nie może w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności nie może naruszać ich autorskich praw osobistych i majątkowych. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia w związku z naruszeniem praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca Zadanie Konkursowe zobowiązana jest zrekompensować Organizatorowi wszelkie koszty poniesione w związku z tym z tytułu takich roszeń przez Organizatora oraz zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności, jaka może z tego wynikać.

Każdy z Uczestników może utworzyć/zgłosić dowolną ilość Zadań Konkursowych.

Uczestnik nie może zdobyć więcej niż jedną Nagrodę w Konkursie.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”), powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora wybierze zdobywców Nagród przewidzianych w Konkursie.

Organizator ma prawo odwołać członka Komisji lub powołać jego zastępcę, jeżeli ze względu na okoliczności członek Komisji nie jest w stanie sprawować swojej funkcji.

Do zadań Komisji należy:

⁃ nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

⁃ ocena Zadań Konkursowych,

⁃ wybór zwycięzców Konkursu,

⁃ ogłoszenie wyników Konkursu,

Kryteria wyboru zwycięzców stosowane przez Komisję są następujące: kreatywność, oryginalność, poczucie humoru, estetyka oraz styl wykonania Zadań Konkursowych wykazane przez Uczestnika w Zadaniach Konkursowych.

Wybór Zwycięzców nastąpi do dnia 10.07.2018.

§ 5. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

W Konkursie dla Uczestników przewidziane są następujące nagrody:

i. Jedna Nagroda Główna - postaci Apple Watch Series 3, o wartości: 1599zł (słownie:tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto z dodatkową nagrodą pieniężną stanowiącą należną kwotę podatku.

Nagrody zostaną przekazane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Uczestnik wyraża zgodę, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, lecz przeznaczona na zapłatę przez Organizatora podatku należnego z tytułu nagrody w Konkursie.

Przed przekazaniem nagrody zwycięzcy Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego nalicza, pobiera i przekazuje zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu nagrody właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Zwycięzca zobowiązany jest przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązków podatnika.

Zwycięzca nie ma prawa żądać wymiany nagrody na inną nagrodę lub jej ekwiwalent pieniężny, nie ma prawa do przeniesienia roszczenia do odbioru nagrody na osobę trzecią.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 10.07.2018 r. na stronie internetowej www.applestories.pl oraz portalach Facebook i/lub Instagram.

Najpóźniej w dniu 10.07.2018 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody przez Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie w wiadomości e-mail adresu, na który zostaną przesłane nagrody, w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Organizatora powiadomienia o przyznaniu nagrody w Konkursie.

Warunkiem koniecznym do uzyskania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę Konkursu adresu korespondencyjnego i wyrażenie zgody na jego przetwarzanie w celu przeprowadzenia Konkursu.

Nagrody zostaną wysłane do dnia 20.07.2018 za pośrednictwem Poczty Polskiej i/lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez zwycięzców Konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

Nagrody, które nie zostaną wręczone z przyczyn niezależnych od Organizatora pozostają do jego dyspozycji.

Przy wręczaniu Nagród Uczestnicy zobowiązani są potwierdzić odbiór Nagrody w Konkursie na piśmie na dokumencie osoby dostarczającej/wydającej Nagrodę.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ NAGRADZANYCH ZADAŃ

Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Fundator nabywa prawo własności do nagrodzonego Zadania Konkursu wraz z przekazaniem nagrody.

Niniejsze postanowienie stosuje się również do autorskich praw majątkowych. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zadań Konkursowych przechodzą na Fundatora z chwilą przekazania nagród. Uczestnicy Konkursu, których Zadania Konkursowe zostały nagrodzone, nie mają prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przeniesienia własności Zadań Konkursowych i związanych z nimi praw autorskich, poza zdobytymi nagrodami.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych związanych z nagrodzonymi Zadaniami Konkursowymi obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017, poz. 880), tj. :

⁃ w odniesieniu do rejestrowania i powielania utworów - generowanie kopii utworów z wykorzystaniem określonej techniki, w tym drukowanie, usługi reprograficzne, magnetyczne i cyfrowe,

⁃ w odniesieniu do obrotu oryginału lub kopii, na których utwory zostały zapisane -wprowadzanie do obrotu, wynajem lub dzierżawa oryginału lub kopii,

⁃ w odniesieniu do upowszechniania utworów w inny sposób niż opisany powyżej - eksponowanie, wyświetlanie, reprodukowanie i nadawanie oraz reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

Ponadto Fundator zastrzega sobie prawo do upowszechniania Zadań Konkursowych bez podania imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika, prawo do wykorzystania i upowszechniania realizacji Zadań Konkursowych (prawo do korzystania z zależnych od niego praw autorskich), prawo do zmiany i dołączenia do nich innych prac.

§7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGOWszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnik powinien zgłosić pisemnie na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs@applestories.pl.

Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Konkursu począwszy od dnia, w którym Konkurs zostanie przeprowadzony (tj. od dnia 04.06.2018) do dnia 20.07.2018r. (decyduje data stempla pocztowego).

Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację, numer telefonu i adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z osobą składającą reklamację oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji i przesłanie Uczestnikowi zawiadomienia o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, jednak nie później niż do 14.08.2018.

Rozpatrując reklamację, Organizator postępuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym przed sądami cywilnymi.

§ 8. DANE OSOBOWE

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

SAD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, Plac Unii, Budynek A, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011564; NIP 554-023-21-36, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 630 000 złjest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika i laureata Konkursu.

Danymi osobowymi Uczestników, które są przetwarzane w Konkursie są imię i nazwisko, adres e-mail, a przypadku laureatów Konkursu dodatkowo adres korespondencyjny podany przez Uczestnika do wysyłki Nagrody.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w brzmieniu określonym na formularzu zgłoszeniowym, a w przypadku laureata Konkursu – laureat wyraża dodatkową zgodę na przetwarzanie podanego przez siebie adresu do korespondencji - w brzmieniu podanym przez Organizatora w wiadomości email z informacją o prawie do Nagrody.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym dane Uczestników, którzy są laureatami Konkursu – przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych w związku z rozliczaniem Nagród w Konkursie.

Udział w Konkursie i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednakże podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, niezbędne do rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagród w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem, jak również na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie email na adres konkurs@applestories.pl.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi Konkursu i podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (art. 31) oraz przepisami RODO (art. 28).

§ 9. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KOŻYSTANIEM Z INTERNETU

Uczestnik musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne, aby móc współpracować z systemem informatycznym wykorzystywanym przez Organizatora oraz do prawidłowego korzystania z usług:

⁃ mieć do dyspozycji komputer lub inne kompatybilne urządzenie;

⁃ mieć do dyspozycji urządzenie Apple Watch oraz aplikację „Aktywność”

⁃ mieć dostęp do Internetu;

⁃ posiadać konto e-mail;

⁃ mieć dostęp do stron www — przeglądarki www muszą być odpowiednio skonfigurowane.

Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych określonych w ust. 1 powyżej (w szczególności nieprawidłowa konfiguracja komputera lub oprogramowania) może prowadzić do niemożności korzystania z tych usług, za co organizator nie odpowiada.

Korzystanie przez Uczestnika z usług świadczonych zgodnie z Regulaminem nie wiąże się ze szczególnym zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tym, że usługi te są powszechnie dostępne w publicznej sieci teleinformatycznej.

§10. PRZEPISY KOŃCOWE

Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, przesyłając deklarację o rezygnacji na adres email: konkurs@applestories.pl

Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, Uczestnik może komunikować się z Organizatorem drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: konkurs@applestories.pl.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471). Konkurs stanowi publiczną obietnicę w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą rozwiązywane przez właściwy sąd cywilny.


ZAMKNIJ